723 مورد براساس جستجو شما یافت شد
بهترین پیشنهادهای مشاورین جهان براساس بهترین قیمت و موقعیت در منطقه مورد نظر شما
مرتب سازی براساس:
 • 13 ساعت

  خرید ویلا دوبلکس جنگلی نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-780
  اطلاعات تماس
  عادی

  13 ساعت

  خرید ویلا دوبلکس جنگلی نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-780
  اطلاعات تماس
 • 13 ساعت

  خرید ویلا در شمال کشور
  نوشهر
  قیمت:  ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-779
  اطلاعات تماس
  عادی

  13 ساعت

  خرید ویلا در شمال کشور
  نوشهر
  قیمت:  ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-779
  اطلاعات تماس
 • 13 ساعت

  زمین ویلایی سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ملک
  AJ-778
  اطلاعات تماس
  عادی

  13 ساعت

  زمین ویلایی سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ملک
  AJ-778
  اطلاعات تماس
 • 17 ساعت

  فروش ویلا سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-777
  اطلاعات تماس
  عادی

  17 ساعت

  فروش ویلا سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-777
  اطلاعات تماس
 • 18 ساعت

  خرید زمین بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ملک
  AJ-776
  اطلاعات تماس
  عادی

  18 ساعت

  خرید زمین بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ملک
  AJ-776
  اطلاعات تماس
 • 18 ساعت

  خرید ویلا با سند تکبرگ بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-775
  اطلاعات تماس
  عادی

  18 ساعت

  خرید ویلا با سند تکبرگ بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-775
  اطلاعات تماس
 • دوشنبه, 23 تير

  ویلای جنگلی نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-774
  اطلاعات تماس
  عادی

  دوشنبه, 23 تير

  ویلای جنگلی نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-774
  اطلاعات تماس
 • دوشنبه, 23 تير

  ویلای نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-773
  اطلاعات تماس
  عادی

  دوشنبه, 23 تير

  ویلای نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-773
  اطلاعات تماس
 • دوشنبه, 23 تير

  ویلا شهرکی سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-772
  اطلاعات تماس
  عادی

  دوشنبه, 23 تير

  ویلا شهرکی سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-772
  اطلاعات تماس
 • دوشنبه, 23 تير

  ویلا جنوبی نزدیک ساحل سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-771
  اطلاعات تماس
  عادی

  دوشنبه, 23 تير

  ویلا جنوبی نزدیک ساحل سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-771
  اطلاعات تماس
 • دوشنبه, 23 تير

  خرید زمین با مجوز ساخت بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ملک
  AJ-770
  اطلاعات تماس
  عادی

  دوشنبه, 23 تير

  خرید زمین با مجوز ساخت بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ملک
  AJ-770
  اطلاعات تماس
 • دوشنبه, 23 تير

  اپارتمان شهرکی بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-769
  اطلاعات تماس
  عادی

  دوشنبه, 23 تير

  اپارتمان شهرکی بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-769
  اطلاعات تماس
فقط نمایش آگهی های عکس دار
فقط نمایش آگهی های ویژه
ملک خود را می خواهید
بفروشید؟

ما به شما کمک می کنیم تا در کمترین زمان و بهترین قیمت ملک خود را بفروشید

ثبت ملک

راهنمای خرید ویلا

مهمترین نکات برای خرید ویلا در شمال
تحلیل قیمت ویلا در نقاط مختلف شمال
چرا باید خرید ویلا در شمال را انتخاب کنیم ؟
مهمترین نکات سرمایه گذاری در شمال چیست ؟
راهنمای خرید ویلا ارزان در شمال

خانه رویایی خود را پیدا کنید

ویلا جنگلی؟ آپارتمان ساحلی؟ زمین؟